Konštantné symboly

Zoznam konštantných symbolov. Najpoužívanejšie konštantné symboly v prehľadnej tabuľke.

Konšt. symbol
Popis
0008platby za tovar
0108platby za poľnohospodárske výrobky
0308platby za služby
1018príjmy z podnikania a vlastníctva majetku vo vzťahu k ŠR
1118administratívne a iné poplatky a platby vo vzťahu k ŠR
3118poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP
1318príjmy zo splácania úverov a pôžičiek poskytnutých zo ŠR
2018ostatné príjmy vo vzťahu k ŠR
3718nájomné za prenájom vo vzťahu k ŠR
3818ostatné tovary a služby vo vzťahu k ŠR
5118splátky úrokov a ostat.platby súvisiace s úvermi vo vzťahu k ŠR
5918splácanie istiny, splácanie výnosov z CP vo vzťahu k ŠR
0028platby za dodávky investičnej povahy
0038prostriedky na mzdy
0138zrážky z miezd
0938dávky sociálneho zabezpečenia
1148bežná záloha dane
1348doúčtovanie daní za predchádzajúce zdaňovacie obdobie
1548dodatočné daňové priznanie
1748vyúčtovanie dane za posledné zdaňovacie obdobie
1948zúčt. rozdielov preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti
2148dodatocne vyrubená daň
2948paušál. daň – § 15 z.c. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov
3148penále z kontroly
3348penále zo správy
3548penále vyrubené daňovými orgánmi z kontroly
3748penále vyrubené daňovými orgánmi zo správy
4948vrátenie dane – nepriame dane
5148zvýšenie dane
5348nárok na odpočet dane
5748dodatočné daňové priznanie
5948zvýšenie dane – daňová inšpekcia
6148dodatočná platba z daňovej inšpekcie
6348pokuta z kontroly
6548pokuta zo správy
6748pokuty vyrubené daňovou inšpekciou
6948pokuty vyrubené daň. org., ktoré nie sú príjmom osobit. účtu ŠR
7148penále z daňovej inšpekcie
7348úrok pri odklade platenia
7548exekučné náklady
7748úrok platený z DÚ za oneskorenie vrátenia preplatku
7948blokové pokuty vyrubené daňovým úradom
8148platba (účtovaná súčasne s predpisom)
8748platba na vyrovnanie preplatku
0058penále, poplatky z omeškania a iné maj.sankcie, náhrady škôd
2058nákup cenných papierov (akcie, dlhopisy, zmenky)
3058predaj cenných papierov
4058vyplácanie výnosov z cenných papierov, splatnosť istiny
5058ostatné obchody s cennými papiermi
0158hospodárstvo operatívne výdavky
0358platby určené na výplaty v hotovosti prostredníctvom pôšt
0558finančné platby ostatné
2558úhrady poistných plnení poisťovňami
3558platby poistného poisťovniam
0858prechodne poskytnuté pôžičky
0068prevody prostriedkov na mzdy a ostatné osobné náklady
0168splátky úverov a pôžičiek
0968ostatné prevody medzi účtami toho istého klienta
0078tržby za predaný tovar a poskytnuté stravovanie
0178tržby za poskytnuté služby

ŠR = Štátny rozpočet

Kliknutím na „Konšt. symbol“ zoradíte všetky podľa čísla, kliknutím na „Popis“ podľa abecedy.

Koncové dvojčíslie konštantných symbolov:

Pre platby za tovar a služby je konštantný symbol končiaci na 08:

0008, 0108 a 0308

Vzťahy k štátnemu rozpočtu končia číslom 18:

1018, 1118, 3118, 1318, 2018, 3718, 3818, 5118 a 5918

Platby za dodávky investičnej povahy majú posledné dvojčíslie 28:

0028

Konštantný symbol pre mzdové a ostatné osobné náklady končí číslami 38:

0038, 0138, 0938

Príjmy do štátneho rozpočtu z daní a poplatkov majú konštantný symbol ukončený číslom 48:

1148, 1348, 1548, 1748, 1948, 2148, 2948, 3148, 3348, 3548, 3748, 4948, 5148, 5348, 5748, 5948, 6148, 6348, 6548, 6748, 6948, 7148, 7348, 7548, 7748, 7948, 8148, 8748

Ostatné finančné platby sú ukončené 58:

0058, 0158, 2058, 3058, 4058, 5058, 0358, 0558, 2558, 3558, 0858

Prevody medzi účtami toho istého klienta sú ukončené číslom 68:

0068, 0168, 0968

Konštantné symboly pre pokladničné príjmy končia na 78:

0078, 0178