sro info - Kódy bánk

Kód banky, presný názov, BIC / SWIFT kód – všetko na jednom mieste. Kódy všetkých bánk pôsobiacich na Slovensku.

Kód bankyNázov bankyBIC / SWIFT
0200Všeobecná úverová banka, a.s.SUBASKBX
0720Národná banka SlovenskaNBSBSKBX
0900Slovenská sporiteľňa, a.s.GIBASKBX
1100Tatra banka, a.s.TATRSKBX
1111UniCredit Bank Slovakia a.s.UNCRSKBX
3000Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.SLZBSKBA
3100Sberbank Slovensko, a.s.LUBASKBX
5200OTP Banka Slovensko, a.s.OTPVSKBX
5600Prima banka Slovensko, a.s.KOMASK2X
5900Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.PRVASKBA
6500Poštová banka, a.s.POBNSKBA
7300ING Bank N.V., pobočka zahraničnej bankyINGBSKBX
7500Československá obchodná banka, a.s.CEKOSKBX
7930Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.WUSTSKBA
8050Commerzbank Aktiengesellschaft, pobočka zahraničnej banky, BratislavaCOBASKBX
8100Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej bankyKOMBSKBA
8120Privatbanka, a.s.BSLOSK22
8130Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej bankyCITISKBA
8160EXIMBANKA SREXSKSKBX
8170ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.KBSPSKBX
8180Štátna pokladnicaSPSRSKBA
8191Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
8320J & T Banka, a.s., pobočka zahraničnej bankyJTBPSKBA
8330Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej bankyFIOZSKBA
8350The Royal Bank of Scotland plc, pobočka zahraničnej bankyABNASKBX
8360mBank S.A., pobočka zahraničnej bankyBREXSKBX
8370Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republikeOBKLSKBA
8390AKCENTA, spořitelní a uvěrové družstvo, pobočka Košice
8400Banco Mais, S.A., pobočka zahraničnej banky
8410ZUNO BANK AG, pobočka zahraničnej bankyRIDBSKBX
8420BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SRBFKKSKBB


Zoznam konštantných symbolov. Najpoužívanejšie konštantné symboly v prehľadnej tabuľke.

Konšt. symbol
Popis
0008platby za tovar
0108platby za poľnohospodárske výrobky
0308platby za služby
1018príjmy z podnikania a vlastníctva majetku vo vzťahu k ŠR
1118administratívne a iné poplatky a platby vo vzťahu k ŠR
3118poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP
1318príjmy zo splácania úverov a pôžičiek poskytnutých zo ŠR
2018ostatné príjmy vo vzťahu k ŠR
3718nájomné za prenájom vo vzťahu k ŠR
3818ostatné tovary a služby vo vzťahu k ŠR
5118splátky úrokov a ostat.platby súvisiace s úvermi vo vzťahu k ŠR
5918splácanie istiny, splácanie výnosov z CP vo vzťahu k ŠR
0028platby za dodávky investičnej povahy
0038prostriedky na mzdy
0138zrážky z miezd
0938dávky sociálneho zabezpečenia
1148bežná záloha dane
1348doúčtovanie daní za predchádzajúce zdaňovacie obdobie
1548dodatočné daňové priznanie
1748vyúčtovanie dane za posledné zdaňovacie obdobie
1948zúčt. rozdielov preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti
2148dodatocne vyrubená daň
2948paušál. daň – § 15 z.c. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov
3148penále z kontroly
3348penále zo správy
3548penále vyrubené daňovými orgánmi z kontroly
3748penále vyrubené daňovými orgánmi zo správy
4948vrátenie dane – nepriame dane
5148zvýšenie dane
5348nárok na odpočet dane
5748dodatočné daňové priznanie
5948zvýšenie dane – daňová inšpekcia
6148dodatočná platba z daňovej inšpekcie
6348pokuta z kontroly
6548pokuta zo správy
6748pokuty vyrubené daňovou inšpekciou
6948pokuty vyrubené daň. org., ktoré nie sú príjmom osobit. účtu ŠR
7148penále z daňovej inšpekcie
7348úrok pri odklade platenia
7548exekučné náklady
7748úrok platený z DÚ za oneskorenie vrátenia preplatku
7948blokové pokuty vyrubené daňovým úradom
8148platba (účtovaná súčasne s predpisom)
8748platba na vyrovnanie preplatku
0058penále, poplatky z omeškania a iné maj.sankcie, náhrady škôd
2058nákup cenných papierov (akcie, dlhopisy, zmenky)
3058predaj cenných papierov
4058vyplácanie výnosov z cenných papierov, splatnosť istiny
5058ostatné obchody s cennými papiermi
0158hospodárstvo operatívne výdavky
0358platby určené na výplaty v hotovosti prostredníctvom pôšt
0558finančné platby ostatné
2558úhrady poistných plnení poisťovňami
3558platby poistného poisťovniam
0858prechodne poskytnuté pôžičky
0068prevody prostriedkov na mzdy a ostatné osobné náklady
0168splátky úverov a pôžičiek
0968ostatné prevody medzi účtami toho istého klienta
0078tržby za predaný tovar a poskytnuté stravovanie
0178tržby za poskytnuté služby

ŠR = Štátny rozpočet

Čítajte ďalej…

Žijete v ilúzii, že sa úrok v Ceteleme a podobných spoločnostiach počíta z požičanej sumy? Viete čo znamená skratka p. a. a aký je rozdiel medzi ročným a celkovým úrokom? Pozrime si jeden príklad zo života, reklamu: „Najvýhodnejšia pôžička na auto od Cetelemu s úrokom od 7,09 % ročne“. Že celkový úrok bude u pôžičky vyšší než 7,09 % docvakne asi každému, ale že až o toľko?
Čítajte ďalej…